Realizacja audytu skuteczności działań antyplagiatowych

Zakres realizacji zadania

Audyt zostanie przeprowadzony przez instytucję niepowiązaną z WSISiZ i niezależną od WSISiZ.
Podmiot realizujący badanie zostanie wybrany spośród oferentów posiadających odpowiednie doświadczenie projektowe oraz znajomość tematyki, w szczególności metodyki wdrożeniowej i specyfiki systemu informatycznego. Bezpośrednim efektem audytu będzie raport, który będzie obejmować m.in.:

  • opis wdrożonej w Uczelni procedury antyplagiatowej,
  • przedstawienie relacji pomiędzy systemem dotychczas funkcjonującym w uczelni, a systemem wdrożonym w ramach projektu;
  • przedstawienie relacji pomiędzy procedurą antyplagiatową dotychczas obowiązującą w uczelni, a procedurą wdrożoną w ramach projektu;
  • opis trybu unifikacji systemu z rozwiązaniami i systemami informatycznymi obowiązującymi w uczelni;
  • wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników i studentów Uczelni, dotyczącego znajomości wdrożonej procedury antyplagiatowej;  ocenę współdziałania wdrożonego w ramach projektu systemu antyplagiatowego z istniejącymi bazami;