Opis projektu

Głównym celem projektu jest: wzrost jakości zarządzania procesem kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISiZ) poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania, tj. modernizację systemu antyplagiatowego oraz procedury antyplagiatowej.

W wyniku realizacji  projektu:

  • uczelnia wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia,
  • zostanie wdrożonych 8 rozwiązań informatycznych w systemie antyplagiatowym,
  • zmodyfikowana zostanie  procedura antyplagiatowa,

Osiągnięcie wskazanych rezultatów będzie możliwe w wyniku realizacji następujących zadań:

1. Modyfikacja systemu antyplagiatowego w szczególności:

  • rozszerzenie katalogu prac objętych kontrolą antyplagiatową, udoskonalenie elektronicznego systemu obiegu prac,
  • modyfikacja i udoskonalenie procedur antyplagiatowych, w szczególności odniesienie ich do systemu informatycznego WSISiZ,

2. Popularyzacja wiedzy o procedurze antyplagiatowej w społeczności akademickiej WSISiZ,

3. Realizacja audytu skuteczności działań antyplagiatowych, w tym dokumentów antyplagiatowych.

Informacje dodatkowe

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Okres realizacji projektu:  2016-01-01  – 2017-12-31